Thu
Thu
Thu
Thu

Piketberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Porterville

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Redelinghuys

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Eendekuil

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Aurora

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Dwarskersbos

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Velddrif

Thursday°C

Important numbers

Fire Department & Disaster Management: Porterville076 695 7454
Fire Department & Disaster Management: Velddrif;Dwarskersbos;Redelinghuys076 694 8683
Fire: PB;WW;GVW;Aurora;Eendekuil079 349 8619
Traffic Department- Piketberg/Velddrif/Porterville083 272 4126/083 272 4129/072 657 1801
Ambulance services10177 / 022 433 8700
Electric services-Piketberg/Velddrif/Porterville083 655 4846/083 272 4117/083 272 3294
Roads and Storm Water: Velddrif/Porterville083 272 4136/083 800 1763
Roads and Storm Water-Piketberg/Redelinghuys083 272 3850/083 272 4130
Hide -

Weather

Piketberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Porterville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Redelinghuys
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Eendekuil
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Aurora
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Dwarskersbos
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Velddrif
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Fire Department & Disaster Management: Porterville 076 695 7454
Fire Department & Disaster Management: Velddrif;Dwarskersbos;Redelinghuys 076 694 8683
Fire: PB;WW;GVW;Aurora;Eendekuil 079 349 8619
Traffic Department- Piketberg/Velddrif/Porterville 083 272 4126/083 272 4129/072 657 1801
Ambulance services 10177 / 022 433 8700
Electric services-Piketberg/Velddrif/Porterville 083 655 4846/083 272 4117/083 272 3294
Roads and Storm Water: Velddrif/Porterville 083 272 4136/083 800 1763
Roads and Storm Water-Piketberg/Redelinghuys 083 272 3850/083 272 4130

Municipal Notices

DRAFT INTEGRATED ZONING SCHEME BY-LAW: INVITATION FOR PUBLIC COMMENT

Last updated: 17/06/2016

DRAFT ANNUAL REPORT 2014/2015

Last updated: 17/06/2016

AANSOEK OM ONDERVERDELING EN HERSONERING: PLAAS GROOTE FONTEIN NO. 241 AFDELING PIKETBERG

Last updated: 17/06/2016

NOTICE OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT APPLICATION FOR REGISTRATION ON DATABASE

Last updated: 17/06/2016

HALFJAARLIKSE BEGROTING - EN PRESTASIE-EVALUERINGSVERSLAG VIR DIE 2015/16 FINANSIËLE JAAR

Last updated: 17/06/2016

NOTICE TO ALL SUPPLIERS FOR THE AREA OF THE WEST COAST DISTRICT

Last updated: 17/06/2016

2016/17 SERVICE DELIVERY BUDGET AND IMPLEMENTATION PLAN (“SDBIP”)

Last updated: 28/06/2016

UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE

Last updated: 18/07/2016

NOTICES

Last updated: 09/04/2021
MN74/2021 BERGRIVIER MUNICIPALITY DRAFT ANNUAL REPORT 2019/2020 (97.57KB) MN73/2021 BERGRIVIER MUNICIPALITY DRAFT BUDGET (2021/22, 2022/23 AND 2023/24) AND FOURTH REVIEW PROCESS (2021/22) OF IDP (2017-2022) (140.6KB) MN37/2021 APPLICATION FOR CONSENT USE: ERF 1696, LAAIPLEK (16.01KB) MN38/2021 APPLICATION FOR REZONING: ERVEN 3953, 3954, 3955, 3956, 3657, 3965, 3967, 4005, 4017, 4037, LAAIPLEK (20.8KB) MN39/2021 APPLICATION FOR REMOVAL OF RESTRICTIONS: ERF 2333, LAAIPLEK (19.49KB) MN40/2021 AMENDMENT OF LEASE AGREEMENTS: ERF 486, VELDDRIF (BOKKOMLAAN) (39.31KB) MN41/2021 APPLICATION FOR CONSOLIDATION, DEPARTURE AND CONSENT USE: ERVEN 2634, 2635, 2636 AND REMAINDER ERF 2279, PIKETBERG (20.36KB) MN36/2021 APPLICATION FOR REMOVAL OF RESTRICTIONS AND SUBDIVISION: ERF 130, DWARSKERSBOS (20.06KB) MN35/2021 ADOPTION OF AN ADJUSTMENT BUDGET 2020/2021 FINANCIAL YEAR (51.15KB) MN33/2021 ESTABLISHMENT OF BUSINESSES FOR COMPOSTING FROM MUNICIPAL GREEN WASTE (152.81KB) MN1/2021 2020/2021-FINANCIAL YEAR: IMPLEMENTATION OF CREDIT CONTROL TARIFFS (781.5KB) MN2/2021 RAISING OF AN EXTERNAL LOAN (562.5KB) Slabid traust Kennisgewing-Verlenging van kontrakte (373.26KB) CLOSING OF MUNICIPAL OFFICES DURING THE FESTIVE SEASON: 2020/21 (1.21MB) MK235/2020 KENNISGEWING VAN GEWONE RAADSVERGADERING (102.32KB) MK234/2020 APPLICATION FOR TEMPORARY DEPARTURE: ERF 1451, PIKETBERG (33KB) MN222/2020 APPLICATION FOR REZONING, SUBDIVISION AND CONSOLIDATION: ERVEN 17, 19 AND 3485 PIKETBERG (39.5KB) MN214/2020 NOTICE CALLING FOR OBJECTION TO SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL (41.45KB) SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL 5 2020/21 (522.18KB) MN213/2020 NOTICE CALLING FOR OBJECTION TO SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL (106.18KB) MN216/2020 APPLICATION FOR REZONING AND CONSENT USE: ERF 1587, PIKETBERG (78.03KB) MN215/2020 APPLICATION FOR SUBDIVISION, REZONING, CONSENT USE AND CONSOLIDATION: A PORTION OF REMAINDER ERF 1002 AND ERF 3365 PORTERVILLE (77.91KB) MN196/2020 Application for Removal of Restrictions: Erf 2244 Piketberg (77.24KB) MN170/2020 Application for Subdivision, Rezoning and Consolidation: A Portion of Remainder Erf 1002, Erven 3129, 3130 & 3131 Porterville (86.26KB) MN189/2020 Application for Rezoning and Removal of Restrictions: Erf 163, Laaiplek (78.43KB) MN174/2020 Applications for the extension of liquor trading hours (70.13KB) MN190/2020 Application for Consent Use: Erf 1688, Laaiplek (72.47KB) MN191/2020 Application for Rezoning and Departure: Erf 104, Piketberg (79.42KB) Public meetings to obtain inputs and comments for the Fourth Review (2021/2022) of the Fourth Generation IDP (2017-2022) (108.71KB) MN160/2020 Revision of the By-Law on Municipal Land Use Planning (94.71KB) MN164/2020 Application for Consent Use: Farm Goedverwacht No. 146, Division Piketberg (89.91KB) MN165/2020 Application for Consent Use: Erf 2013, Laaiplek (73.23KB) MN166/2020 Application for Rezoning and Removal of Restrictions: Erf 58, Velddrif (77.85KB) PROPOSED ADOPTION OF BOKKOMLAAN HERITAGE CONSERVATION MANAGEMENT PLAN (3.87MB) Revision of the Bergrivier Municipality: By-law on Municipal Land Use Planning (4.44MB) MN151/2020 Application for Removal of Restrictions: Erf 1090 Piketberg (77.39KB) MK149/2020 Aanvaarding van 'n Aansuiweringsbegroting 2020/2021 Finansiële Jaar (214.49KB) KENNISGEWING: VOORNEME OM VERHURING: ERF 3291 PIKETBERG (113.69KB) KENNISGEWING: VOORNEME OM VERHURING: ‘N GEDEELTE VAN EENDEKUIL GEMEENSKAPSAAL (196.55KB) VERLENGING VAN HUURKONTRAK MET BERGHOF PLAAS(PORTERVILLE) VIR DIE VESTIGING VAN DIE BERGHOF BIBLIOTEEK (36.04KB) APPLICATION FOR REZONING SUBDIVISION AND CONSOLIDATION:ERVEN 1692,453,454&455,PIKETBERG (92.72KB) MN113/2020 Application for Subdivision and Rezoning Portion 2 of the Farm De Plaat Annex No. 112, Division Piketberg (85.86KB) MN114/2020 Application for Removal of Restrictions: Erf 593, Piketberg (73.64KB) Notice - Municipal Website Project Background (63.69KB) Kennisgewing -Besware teen die Aanvullende Waardasierol 4 11 Junie 2020 (105.78KB) RAISING OF AN EXTERNAL LOAN (212.69KB) MN21 - APPLICATION FOR TEMPORARY DEPARTURE ERF 2037 PIKETBERG (74.02KB) MN22 - APPLICATION FOR REZONING AND CONSENT UJSE ERF 4420 PIKETBERG (77.86KB) AANSOEK OM HERSONERING: ERF 3210 PORTERVILLE (116.9KB) AANSOEK OM TYDELIKE AFWYKING: ERF 1451, PIKETBERG (114.42KB) AANSOEK OM TYDELIKE AFWYKING EN PERMANENTE AFWYKING: ERF 1658, PIKETBERG (114.01KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 3043, PIKETBERG (112.94KB) Advertensie vir Prosesplan 201722 (261.91KB) NOTICE OF PUBLIC PARTICIPATION PROCESS FOR INTERESTED (464.19KB) AANSOEK OM HERSONERING EN ONDERVERDELING-ERF 471 LAAIPLEK (110.57KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 1269, PORTERVILLE (110.21KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 776, LAAIPLEK (133.93KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 740, LAAIPLEK (132.77KB) mk219advert - notice ERF 1020 PBdoc (113.89KB) mk220 - notice ERF 1169 PTVdoc (114.12KB) MK5/2017:REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE CONDITIONS :ERVEN 61 & 78,LAAIPLEK (102.6KB) MK8/2017:AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 427,DWARSKERSBOS (131.93KB) MK7/2017:AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN ONDERVERDELING: (134.12KB) MK6/2017:AANSOEK OM KONSOLIDASIE, HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ERWE 3256, 3257 & 3258, PIKETBERG (115.33KB) OPENBARE VERGADERING: VOORGESTELDE VERORDENING INSAKE DIE BESTUUR EN GEBRUIK VAN DIE BERGRIVIERMONDING (189.57KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2052, LAAIPLEK (132.52KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ERF 4471, (112.67KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN HERSONERING0:ERF 208, LAAIPLEK (112.05KB) WATERBEPERKINGS (389.32KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN AFWYKING: ERF 191, PIKETBERG (112.74KB) Q4 Bergrivier SCM 4TH Quarter Report 2016-2017 submission (752.67KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN HERSONERING: ERF 4687 (GEDEELTE VAN ERF 470) LAAIPLEK (132.8KB) AANSOEK OM HERSONERING EN ONDERVERDELING: ERWE 2830 & 2831, LAAIPLEK (134.19KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 1181, VELDDRIF (132.08KB) AANSOEK OM HERSONERING, VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 938, LAAIPLEK (134.38KB) AANSOEK OM HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ‘N GEDEELTE VAN ERF 442, LAAIPLEK (194.97KB) AD HOC AMENDMENT OF THE BERGRIVIER MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK 2012-2017 (230.25KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 3301, PORTERVILLE (113.11KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDE EN AFWYKING: ERF 2042, LAAIPLEK (112.34KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 2482, PORTERVILLE (113.64KB) VERHURING VAN MUNISIPALE GROND: ‘N GEDEELTE VAN GEDEELTE 56 VAN PLAAS EENDEKUIL NO. 71, AFDELING PIKETBERG (‘N GEDEELTE VAN EENDEKUIL GEMEENSKAPSAAL) EN ERF 3291, PIKETBERG (195.52KB) AANSOEK OM HERSOERING, KANSELLASIE VAN SERWITUUT, KONSOLIDASIE EN PERMANENTE AFWYKINGS: ERWE 205, 207, 208, 209 & RESTANT ERF 537, PIKETBERG (79.37KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN OPHEFFING VAN BEPERKINGS: ERF 519, PIKETBERG (114.33KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDE, HERSONERING EN AFWYKING: ERF 1261, LAAIPLEK (133.31KB) VERHURING VAN MUNISIPALE GROND: ‘N GEDEELTE VAN PLAAS GROOTE FONTEIN NO. 241, AFDELING PIKETBERG (MEENT) (191.88KB) AANSOEK OM HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2576, PORTERVILLE (112.26KB) AANSOEK OM HERSONERING, OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN AFWYKING: ERF 980, PIKETBERG (116.11KB) AANSOEK OM HERSONERING EN KONSOLIDASIE: ERWE 1183 EN 1185, PORTERVILLE (114.25KB) AANSOEK OM HERSONERING: ERF 1400, PIKETBERG (111.5KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ‘N GEDEELTE VAN GEDEELTE 1 (KOEDOESVLEI) VAN DIE PLAAS GROENEVALLEY NR. 155, AFDELING PIKETBERG (196.48KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2090, PORTERVILLE (110.58KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN PERMANENTE AFWYKING: ERF 4092, PIKETBERG (114.4KB) PREPARATION OF THE MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR BERGRIVIER MUNICIPALITY (216.3KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 3468, PIKETBERG (113.59KB) AANSOEK OM HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 1587, PIKETBERG (113.42KB) NOTICE OF MEETINGS TO ALL PROPERTY OWNERS (34.74KB) KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN ALGEMENE WAARDASIEROL AANVRA (126.45KB) KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN ALGEMENE WAARDASIEROL AANVRA (126.47KB) Inligtingsvergadering AW 2018 -Aurora (24.92KB) AANSOEK OM HERSONERING EN AFWYKING: ERF 2566, PORTERVILLE (113.74KB) AD HOC Amendment of 2012-2017 SDF (4.56MB) AD HOC Amendment of 2012-2017 SDF (3.82MB) KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN ALGEMENE WAARDASIEROL (127.04KB) BERGRIVIER MUNICIPALITY BANKING SERVICES (193.2KB) AANSOEK OM KONSOLIDASIE, ONDERVERDELING EN HERSONERING: ERWE 393 EN 665 PIKETBERG (118.89KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 3133, PIKETBERG (110.05KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN TYDELIKE AFWYKING: ERF 3147, PIKETBERG (110.78KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 3048, PIKETBERG (111.07KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 3032, PORTERVILLE (110.64KB) BY-LAW RELATING TO CONTROL OF UNDERTAKINGS THAT SELL LIQUOR TO THE PUBLIC (290.19KB) VERORDENING INSAKE BEHEER OOR ONDERNEMINGS WAT DRANK AAN DIE PUBLIEK VERKOOP (291.72KB) HERROEPING EN VERVANGING VAN BERGRIVIER MUNISIPALITEIT SE VERORDENING OP DRANKHANDELSDAE EN -URE (254.09KB) AANSOEK OM HERSONERING, ONDERVERDELING EN AFWYKING: ERWE 119 EN 124, VELDDRIF (113.28KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ‘N GEDEELTE VAN ERF 1101, PIKETBERG ±56M² GROOT (WATSONIA SPORTGROND) (196.7KB) VERVREEMDING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ERWE 2965, 2966 & 2967 PORTERVILLE (VOETGANGER DEURGANG TUSSEN PROTEASTRAAT EN DJ PEARCELAAN) (114.36KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: GEDEELTE VAN AURORA GEMEENSKAPSAAL (183.4KB) BERGRIVIER MUNICIPALITY BANKING SERVICES (193.17KB) AANSOEK OM TYDELIKE AFWYKING EN OPHEFFING VAN BEPERKINGS: ERF 815, PIKETBERG (111.35KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK, OPHEFFING VAN BEPERKINGS EN AFWYKING: ERF 591, PIKETBERG (113.85KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 377, AURORA (111.21KB) AANSOEK OM TYDELIKE AFWYKING: ERF 1451, PIKETBERG (111.66KB) AANSOEK OM HERSONERING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 623, LAAIPLEK (133.06KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 3090, PIKETBERG (109.33KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN HERSONERING: PLAAS GROOTE FONTEIN NO. 241 AFDELING PIKETBERG (110.77KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 1319 PORTERVILLE (112.82KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES: ERF 1182, LAAIPLEK (112.77KB) AANSOEK OM HERSONERING, KONSOLIDASIE, ONDERVERDELING EN VERGUNNINGSGEBRUIK: ERWE 188 & 190 PIKETBERG (117.81KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 1062 PORTERVILLE (112.76KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ERF 1099, VELDDRIF EN GEDEELTE VAN GEDEELTE 68 VAN DIE PLAAS VELDDRIF NR. 110, AFDELING PIKETBERG (186.85KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN AFWYKING: ERF 1214, LAAIPLEK (112.29KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN ONDERVERDELING: ERF 240, VELDDRIF (111.93KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ERF 1099, VELDDRIF EN GEDEELTE VAN GEDEELTE 68 VAN DIE PLAAS VELDDRIF NR. 110, AFDELING PIKETBERG (186.85KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ERF 1091, VELDDRIF (185.21KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES EN AFWYKING: ERF 1214, LAAIPLEK (112.29KB) DEPARTMENT RURAL DEVELOPMENT AND LAND REFORM IS IN THE PROCESS OF ACQUIRING AGRICULTURAL PROPERTIES IN THE SWARTLAND AREA FOR LAND REFORM PURPOSES. POTENTIAL FARMERS IN THE FOLLOWING CATEGORIES ARE INVITED TO A COMPULSORY SITE VISIT TO THE FOLLOWING PROPE (324.12KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2189, PORTERVILLE (111.22KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDES: ERF 31, LAAIPLEK (110.87KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 1390, PIKETBERG (112.65KB) 7984-Gaz-28-Sept-2018 (188.17KB) AD HOC AMENDMENT - 2018 _ Bergrivier SDF 2017 (9.09MB) Final Draft - Weslander Adv 27 September 2018 (427.77KB) KUSEROSIE BEKOMMERNISSE EN BETREDINGE VAN VOERTUIE IN DIE KUSGEBIED / OPENBARE LANSEERPLEKKE (113.38KB) REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE CONDITIONS: ERF 380, VELDDRIF (101.48KB) AANSOEK OM AFWYKING: GEDEELTE 18 VAN PLAAS MIDDELPOST NO. 231, AFDELING PIKETBERG (112.79KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 63, EENDEKUIL (113.65KB) VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM: ERF 162, VELDDRIF (185.29KB) MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK (MSDF) OF BERGRIVIER MUNICIPALITY (240.75KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2800, PIKETBERG (111.86KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 1101 PIKETBERG (113.22KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 3468, PIKETBERG (113.57KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 411, DWARSKERSBOS (132.99KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN KONSOLIDASIE: ERWE 3400, 3401, 3402, 3403 EN 3404, LAAIPLEK (113.16KB) Kennisgewing - Besware teen die Aanvullende Waardasierol 1 30 Nov 2018 (126.28KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN HERSONERING: ERF 4416, PIKETBERG (110.72KB) AANSOEK OM ONDERVERDELING EN HERSONERING: ERF 107, PIKETBERG (113.19KB) AANSOEK OM HERSONERING: ERWE 101 EN 102, PIKETBERG (113.56KB) WYSIGING VAN TENDER AANSTELLINGS PERIODE BESKERMENDE KLERE EN OORPAKKE (287.41KB) AANSOEK OM HERSONERING EN AFWYKING: ERF 3439, LAAIPLEK (111.95KB) AANSOEK OM HERSONERING, VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKING: ERF 4220, PIKETBERG (111.89KB) AANSOEK OM HERSONERING: ERF 1977, VELDDRIF (112.01KB) AANSOEK OM OPHEFFING VAN BEPERKINGS, HERSONERING EN AFWYKING: ERF 424, LAAIPLEK (113.05KB) APPLICATION FOR CONSENT USE: ERF 85, VELDDRIF (89.96KB) NOTICE REMOVAL OF RESTRICTIONS: ERF 240, VELDDRIF (79.24KB) APPLICATION REMOVAL OF RESTRICTIONS: ERF 343, VELDDRIF (88.95KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 2386, PORTERVILLE (110.07KB) AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIK: ERF 1376, PIKETBERG (113.24KB) AANSOEK OM OPSKORTING VAN BEPERKENDE TITELVOORWAARDE, ONDERVERDELING, HERSONERING, VERGUNNINGSGEBRUIK EN KONSOLIDASIE: RESTANT EN GEDEELTE 1 VAN PLAAS NR. 1196, AFDELING MALMESBURY (153.27KB) THE BERGRIVIER MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK (BERGRIVIER MSDF) 2019-2024 (275.57KB) AD HOC AMENDMENT OF BERGRIVIER MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK (BERGRIVIER MSDF) 2012-2017 (20.83KB) KENNISGEWING -BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIEROL 2 18 APRIL 2019 (103.54KB) KENNISGEWING -BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIEROL 2 26 APRIL 2019 (103.77KB) REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE CONDITIONS: ERVEN 61 & 780, LAAIPLEK (102.75KB) APPLICATION FOR REZONING AND CONSENT USE: A PORTION OF ERF 3995 PIKETBERG (193.6KB) APPLICATION FOR CONSENT USE: ERF 1823, PIKETBERG (111.2KB) INTENTION TO LEASE : PORTIONS OF PIKETBERG COMMONAGE (FARM GROOTE FONTEIN NO.241) (117.84KB) APPLICATION FOR CONSENT USE: ERF 1979, PIKETBERG (112KB) APPLICATION FOR CONSENT USE: ERF 2748, PORTERVILLE (111.22KB) NOTICE IN TERMS OF BERGRIVIER MUNICIPALITY: BY-LAW RELATING TO MUNICIPAL LAND USE PLANNING (219.34KB) AANSOEK OM SLUITING VAN OPENBARE PLEK, ONDERVERDELING, KONSOLIDASIE EN HERSONERING: ERWE 3407 EN 3431 TOT 3439 PIKETBERG (130.51KB) VERVREEMDING VAN MUNISIPALE EIENDOM: GEDEELTE VAN RESTANT ERF 154, DWARSKERSBOS (185.46KB)

Pages